Algemene voorwaarden

  • Aanmelden

Met het insturen van het aanmeldformulier is de inschrijving definitief.

Aanmelden voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van het aantal trainingen, welke voor de betreffende cursus zijn bepaald. Dat wil zeggen dat er een plaats voor de deelnemer wordt vrijgehouden, eventueel kleding en handschoenen voor de deelnemer besteld zijn en dat u zich heeft verplicht de cursus volledig te betaling.

De kosten van deelname aan de lessen van de cursus(sen) dienen voorafgaand aan de eerste les door iedere deelnemer aan GES te zijn voldaan.

  • Keepersschool

De keeperstrainingen van de cursus bestaan per periode uit 10 lessen van ieder minimaal 75 minuten. Per cursus kunnen er meer of minder trainingen zijn.

De totale kosten voor een periode van 10 trainingen bedragen € 159,00 per deelnemer.

Iedere deelnemer ontvangt voor de cursus van 10 trainingen een keepersshirt, indien de deelnemers zich voor de 1e cursus over de gehele cursusperiode van 10 trainingen inschrijft. Bij de 2e inschrijving van 10 trainingen is dit een paar keepershandschoenen ter waarde van 40 euro. Wordt een duurder paar keepershandschoenen besteld, dan dient er te worden bijbetaald.

Tussentijdse deelname aan de cursus ia alleen mogelijk ad € 18,00 per training. Hierbij bestaat geen recht op een keepersshirt of keepershandschoenen.

GES stelt het op prijs dat het keepersshirt en/of handschoenen wordt gedragen tijdens de trainingen.

Indien door overmacht extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene omstandigheden de trainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze trainingen daar waar mogelijk worden ingehaald. Er vindt echter geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan de desbetreffende trainingen zich af te melden bij Wim Berends, telefoonnummer 0622967542 of via goalkeepersskills@gmail.com. Bij een onverhoopt langdurige blessure of ziekte wordt een passende oplossing aangeboden.

GES behoudt zich het recht de keepers in te delen naar eigen inzicht op basis van vaardigheden en leermogelijkheden.

  • Annuleren

Gratis annulering is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld ernstige langdurige ziekte, overlijden, acute blessure etc.).

  • Aansprakelijkheid

De activiteiten met betrekking de cursus vinden plaats onder leiding van ervaren trainers, assistenten in opleiding, stagiaires en begeleiders. GES is echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door GES geboden trainingen.

Het deelnemen aan de trainingen en/of actdiviteiten geschiedt geheel op eigen risico.

Voor deelname aan de cursus(sen) en (individuele) trainingen is het noodzakelijk dat u GES op de hoogte stelt van die gegevens die voor GES van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de trainingen. Door middel van het aanmeldingsformulier moeten handicaps, diëten, medicijngebruik en eventuele aandoeningen (ziektes) worden vermeld. Het aanmeldingsformulier dient dan ook volledig naar waarheid te worden ingevuld. Uiteraard gaat GES vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan tot uitsluiting van (verdere) deelname leiden.

  • Verlies/diefstal

GES kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of verlies van eigendommen, materiële schade is ook uitgesloten van aansprakelijkheid.

  • Foto/Video

Tijdens de activiteiten van GES worden er veelal foto’s en of ander beeldmateriaal gemaakt voor promotie doeleinden, zoals bijvoorbeeld flyers, publicatie op de social media kanalen etc.. Zie de regels met betrekking tot ons Privacybeleid. Deze staan apart op onze website vermeld.

  • Overmacht

Indien GES door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is GES gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een cursus. Hiervan is sprake indien er een te gering aantal inschrijvingen zijn. GES dient de deelnemer minimaal 5 dagen vóór aanvang van de cursus hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

  • Wijzigingen

GES is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, dien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat GES daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de betrokkenen. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de trainingen zal door GES bekend worden gemaakt via de social media kananlen (Facebook, Instagram, Whatsapp en Website).

  • Geschillen

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht voor toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden proberen wij in de minne op te lossen. Lukt dit niet dan worden deze voorgelegd aan een bevoegde rechter te Dordrecht/Rotterdam.


De inhoud van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en of fouten in grammatica. Wanneer de in deze voorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de juiste.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de trainers, assistenten in opleiding, stagiaires en begeleiders.